Rezidențiat cetățeni din țări terțe UE

Medicii cetățeni ai unui alt stat decât statele membre ale Uniunii Europene, statele aparținând Spațiului Economic European sau Confederației Elvetiene pot efectua specializare în rezidențiat prin Ministerul Educației Naționale cu respectarea prevederilor legale, în una dintre specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale la care centrul universitar Brasov organizeaza instruirea. Specialitatile si coordonatorii vor fi adusi la cunostiinta Oficiului de Relatii Internationale la inceputul fiecarui an universitar. Specializarea se face în limba română.

Cetățenii străini din state terțe UE sunt înscriși în învățământul postuniversitar doar după absolvirea anului pregătitor sau pe baza certificatului care atestă cunoașterea limbii române.

Durata cursului pregătitor pentru studii postuniversitare de rezidențiat este de cel puțin 6 luni. Instituțiile de învățământ superior care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române sunt acreditate de Ministerul Educației Naționale (www.edu.ro). La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor persoanele care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii atestând cel puțin trei ani consecutivi urmați într-o instituție de învățământ superior acreditată din sistemul național din România.

Dosarul de candidatură conține următoarele documente:

  • • Cererea prin care se solicită admiterea la studii de specializare postuniversitare, cu aprobarea prealabilă a coordonatorului de rezidentiat și a conducerii Facultății de Medicină – descarcă cererea;
  • • Cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare completată la toate rubricile, în două exemplare (formular tipizat în limba franceză sau engleză);
  • • Actul de studii - diploma de licență (sau Adeverință de licență pentru promoția ultimului an) în original și fotocopie legalizată a acesteia;
  • • Foaia matricolă (Supliment la diploma) în original și fotocopie legalizată a acesteia;
  • • Certificatul de naștere – copie și traducere legalizată – 2 exemplare;
  • • Fotocopie după pașaport paginile 1,2,3,4. Pașaportul trebuie să fie valabil cel puțin 9 luni de la data depunerii dosarului – 2 exemplare;
  • • Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie – 2 exemplare;
  • • Adeverință de la Departamentul de Limbi moderne al Universității Transilvania de cunoaștere a limbii române;
  • • 2 fotografii mărimea ¾ cm.

Dosarele de aplicație se depun la Oficiul de Relatii Internationale în perioada 1 octombrie – 30 octombrie a fiecărui an pentru inceperea rezidentiatului la 1 ianuarie a anului următor.
Taxe pentru Studii de Rezidențiat:
Taxa de admitere la:
Studii de Rezidențiat Specialități Medicale – 600 euro
Studii de Rezidențiat Specialități Chirurgicale – 600 euro
Taxa de studii la Programe cu frecvență:
Studii de Rezidențiat Specialități Medicale – 5.000 euro/an
Studii de Rezidențiat Specialități Chirurgicale – 6.000 euro/an
Universitatea evaluează dosarul și comunică Ministerului Educației Naționale – Direcția Generală Relații Internaționale lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Pentru detalii legate de taxa si viza se va contacta Oficiul de Relații Internaționale.

La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele din Dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din țara emitentă sau apostilate Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o țară a Uniunii Europene ori în conformitate cu acordurile de asistență juridică încheiate de România cu state terțe.

Pregătirea în rezidențiat începe la 1 ianuarie a fiecărui an. Specializarea se face cu respectarea duratei și curriculumului de pregătire prevazute pentru rezidențiatul în specialitatea respectivă în România. Examenul de specialitate se organizează de către Ministerul Sănătății, la sfârșitul specializării, cu respectarea condițiilor prevazute pentru finalizarea rezidentiatului, în sesiune comună cu cetățenii români (de 2 ori pe an, martie și octombrie).