Legislație

ORDIN nr. 3333 din 14 martie 2018 pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr.1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 6 din 27 martie 2012 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului 

ORDIN nr. 3106 din 25 ianuarie 2012 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

ORDONANȚA nr. 18 din 29 august 2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului

ORDIN nr. 870 din 1 iulie 2004 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar

ORDIN nr. 3333 din 14 martie 2018 pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr.1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

 Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 1.123 din 23.02.2018 al Centrului de resurse umane în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare, ministrul sănătății și ministrul educației naționale emit următorul ordin:

Art. I

- Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr.1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 și 671 bis din 1 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, secompletează după cum urmează:

  1. 1. Se introduc curriculumurile de pregătire în rezidențiat pentru următoarele specialități a căror durată de pregătire a fost majorată: alergologie și imunologie clinică, boli infecțioase, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructive, dermatovenerologie, epidemiologie, expertiza medicală a capacității de muncă, igienă, medicină fizică și de reabilitare, neonatologie și otorinolaringologie, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.

2.Se introduc curriculumurile de pregătire în rezidențiat revizuite pentru următoarele specialități: chirurgie cardiovasculară, genetică medicală, geriatrie și gerontologie, medicină sportivă, medicină legală, neurochirurgie, pediatrie, reumatologie și urologie, conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.

  1. 3. Se introduc curriculumurile de pregătire în rezidențiat nou-înființate pentru următoarele specialități: cardiologie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, oncologie și hematologie pediatrică, pneumologie pediatrică, conform anexei nr. 3 la prezentul ordin.

Art. II

(1) Medici rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți continuă pregătirea conform duratei de pregătire și curriculei în vigoare la data începerii pregătirii prin rezidențiat.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), rezidenții din seria noiembrie 2016, respectiv noiembrie 2017, confirmați în specialitățile prevăzute la art. I, continuă pregătirea conform curriculumurilor cuprinse în anexele nr. 1, 2 și 3 din prezentul ordin.

(3) Stagiile efectuate de rezidenții din seria noiembrie 2016, respectiv noiembrie 2017, confirmați în specialitățileprevăzute la art. I, efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2017, identice ca durată și conținut cu modulele prevăzuteîn curriculumurile cuprinse în anexele nr. 1, 2 și 3 din prezentul ordin, se recunosc ca stagii depregătire.

Art. III

Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației Naționale vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. V

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Sorina Pintea

Ministrul educației naționale,

Valentin Popa

*) Anexele 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 bis, care se poate achiziționade la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 297 din data de 3 aprilie 20

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 6 din 27 martie 2012 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului

Având în vedere că Ministerul Sănătății trebuie să organizeze în trimestrul I al anului 2012 o sesiune de examen de specialist și o sesiune de examen de obținere a gradului de primar în trimestrul II al anului 2012, luând în considerare că Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, impune drept cerință de prezentare la concursurile de ocupare a funcțiilor didactice de predare în învățământul superior medical deținerea titlului de specialist sau primar,având în vedere că în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua deasistențămedicală,cumodificările și completările ulterioare, pot fi desemnate coordonatori de program și îndrumători/responsabili de formare prin rezidențiat într-o anumită specialitate numai cadrele didactice universitare care, după caz, sunt medici, medici dentiști sau farmaciști confirmați specialiști ori primari în specialitatea respectivă și că titlul de specialist se obține în urma efectuării pregătirii prin program de rezidențiat, care, în funcție de specialitate, are o durată de 3 până la 6 ani, iar gradul de primar se obține prin examen susținut la împlinirea vechimii de 5 ani ca specialist, ținând cont de faptul că demararea procesului de formare a specialiștilor într-o specialitate nou-înființată, la momentul introducerii acesteia în Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008, cu modificările și completările ulterioare, constituie o excepție, iar imposibilitatea desemnării formatorilor riscă să facă imposibilă atât organizarea și derularea programului respectiv de specializare, cât și organizarea examenelor de obținere a titlului de specialist și de obținere a gradului de primar în această specialitate, dat fiind faptul că, în urma repartiției candidaților promovați la concursul de rezidențiat organizat în sesiunea noiembrie 2011, un număr important de locuri/posturi de medic rezident au rămas neocupate și că, în absența organizării unei sesiuni suplimentare a concursului de rezidențiat pentru ocuparea acestora, se va accentua deficitul de medici specialiști cu care se confruntă rețeaua de asistență medicală în contextul migrației personalului din sănătate către statele membre ale Uniunii Europene dezvoltate economic,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare și de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.Art. IOrdonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

  1. 1. După articolul 15 se introduc trei noi articole, articolele 15 1-15 3, cu următorul cuprins:

"Art. 15 1

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) și art. 15, se confirmă specialiști într-o specialitate medicală, medico-dentară sau farmaceutică nou-înființată, cadrele didactice universitare titulare în instituțiile de învățământ superior cu profil medical, medico-dentar și farmaceutic uman, care la data înființării noii specialități sunt încadrate la disciplinele corespondente acesteia sau la disciplinele care includ domeniul de formare al noii specialități și sunt confirmate prin ordin al ministrului sănătății, specialiștisau primari într-o altă specialitate.

(2) Confirmarea titlului de medic specialist, medic dentist specialist sau de farmacist specialist, după caz, în specialitatea nou-înființată se face nominal, prin ordin al ministrului sănătății, la cererea cadrelor didactice universitare prevăzute la alin. (1).

Art. 15

2 (1) Se confirmă în gradul de medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar, după caz, în specialitatea nou-înființată, profesorii universitari, conferențiarii universitari și lectorii/șefii de lucrări titulari la data înființării noii specialități în instituțiile de învățământ superior cu profil medical, medico-dentar și farmaceutic uman și care au dobândit titlul de specialist în noua specialitate înființată în condițiile prevăzute la art. 15 1

(2) Confirmarea în gradul de primar în specialitatea nou-înființată se face nominal, prin ordin al ministrului sănătății, la cererea cadrelor didactice universitare prevăzute la alin. (1).

Art. 15

  1. 3. Cadrele didactice universitare care au beneficiat de prevederile art. 15 1 și 15 2 la înființarea unei noi specialități medicale, medico-dentare sau farmaceutice obțin titlul de specialist într-o altă specialitate nou înființată numai potrivit prevederilor art. 19 și se pot prezenta la examenul pentru obținerea gradului de primar în această specialitate, după îndeplinirea condiției de vechime ca specialist prevăzută în anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar."
  1. 2. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18 1, cu următorul cuprins:

"Art. 18

1 Prin excepție  de la prevederile art. 16 și 18, în cazul în care la finele repartiției candidaților promovați la concursul de rezidențiat rămân locuri/posturi de rezident neocupate, Ministerul Sănătății poate organiza, pentru ocuparea acestora, o sesiune extraordinară de concurs de rezidențiat în primul semestru al anului următor."

Art. II

(1) În cazul specialităților endodonție, parodontologie și protetică dentară, prevederile art. 15 1din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică cadrelor didactice, medici dentiști confirmați specialiști sau primari în una dintre specialitățile chirurgie dento-alveolară, ortodonție și ortopedie dento-facială sau stomatologie generală, care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sunt titulare pe funcții didactice la disciplinele corespondente specialităților medico-dentare nou-înființate menționate, în cadrul facultăților de medicină dentară.

(2) Cadrele didactice universitare care au dobândit titlul de specialist în una dintre specialități le endodonție, parodontologie sau protetică dentară în condițiile prevăzute la alin. (1) și care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgența sunt titulare pe funcția didactică de profesor universitar, conferențiar universitar sau lector/șef de lucrări la disciplinele corespondente specialităților medico-dentare menționate, în cadrul facultăților de medicină dentară, se confirmă primari în specialitatea - după caz - endodonție, parodontologie sau protetică dentară, cu respectarea prevederilor art. 15 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanță de urgență.

(3) Aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) se va face cu respectarea prevederilor art. 15 3 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanță de urgență.

Art. III

Dispozițiile art. 18 1din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanță de urgență, sunt aplicabile și pentru locurile rămase vacante în urma desfășurării concursului de rezidențiat din noiembrie 2011.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătății,

Ritli Ladislau

  1. p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Nicolae Ivășchescu,

secretar de stat

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

Ministrul finanțelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 207 din data de 28 martie 2012

ORDIN nr. 3106 din 25 ianuarie 2012 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

http://www.umfiasi.ro/Rezidenti/Documents/Cadru%20legal%20-%20PV%20Sedinte/ORDIN%20%203106%20DIN%202012.pdf

ORDONANȚA nr. 18 din 29 august 2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului

http://www.dsptimis.ro/resurse-umane/legislatie-rezidenti/data_files/content/files/ordonanta18din2009-actualizat.pdf

ORDIN nr. 870 din 1 iulie 2004 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar

http://www.lexmed.ro/doc/Ordinul_MS_870_2004.pdf