Program EURO 200 - 2024

 PROGRAMUL EURO 200 - solicitare calculatoare 2024

ANUNȚ IMPORTANT

Termenul-limită pentru depunerea dosarului complet: 20 mai 2024.

Beneficiarii acestui program sunt:

              - studenții din învățământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani;

              - se incadrează în plafonul stabilit (venit brut lunar mai mic sau egal cu 500 lei);

               - ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, studenții întocmesc un dosar pe care-l depun la secretariat.

  1. Cerere tip;
  2. Act de identitate al studentului (copie si original);
  3. Certificatul de naștere și/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original și copie);
  4. adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;
  5. acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedent depunerii cererii;
  6. declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul de 500 lei/lună și că dispun de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard.
  7. adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I (original).
  8. Veniturile potențiale provenite din valorificarea bunurilor mobile și imobile proprietate a familiei – dacă este cazul.

Persoanele din cadrul unității/instituției de învățământ, desemnate de către președintele comisiei din unitatea/instituția de învățământ, vor confrunta actele originale cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece mențiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât și solicitantul.

Cererea completată si documentele justificative (în original) vor fi depuse la Secretariatul facultății pâna la data de 20.05.2024, ora 14.

Pentru mai multe informatii accesati Normele metodologice din 13.08.2004, pentru aplicarea Lg 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.

Cerere pentru EURO 200

Calendar EURO 200